Polisi Preifatrwydd

Rydym yn cynghori eich bod yn darllen drwy’r polisi preifatrwydd hwn yn fanwl, oherwydd trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan ei delerau. Gallai hyn polisi newid dros amser, felly peidiwch gwiriwch yn ôl yn rheolaidd.

Mae gennych hawl cyfreithiol i wybod pa wybodaeth a gedwir amdanoch chi, sut rydym yn ei ddefnyddio, ac a ydym yn trin eich gwybodaeth bersonol yn deg, yn gyfreithlon ac yn ddiogel. Am fwy o wybodaeth amdanom ni a’r contract rydych yn cytuno i ar ddefnyddio’r wefan hon, gweler ein telerau ac amodau. Mae rhagor o wybodaeth am ein cwcis defnydd ar gael yn ein polisi cwcis.

 

Beth yw gwybodaeth bersonol?

Mae gwybodaeth bersonol yn unrhyw wybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod neu gysylltu â chi, fel eich enw, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a’ch cyfeiriad IP – o ran technegol, mae’n “gwybodaeth am unrhyw berson sy’n byw nodi neu adnabyddadwy”.

 

Sut rydym yn caffael eich gwybodaeth bersonol?

Efallai y byddwn yn casglu a storio gwybodaeth a roddwch i ni drwy unrhyw ffurflenni ar ein safle, neu yn eich gohebiaeth arall gyda ni, anfonwch e-bost neu fel arall. Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ac yn storio gwybodaeth yn awtomatig pan fyddwch yn rhyngweithio gyda ni, megis eich cyfeiriad IP, math o borwr a ph’un a ydych yn edrych ar ein safle ar ddyfais symudol neu beidio. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

 

Beth rydym yn ei wneud gyda’ch gwybodaeth bersonol?

Efallai y byddwn yn defnyddio eich data personol i anfon anfon e-bost a negeseuon eraill megis cylchlythyrau a manylion am ein gwasanaeth a allai fod o ddiddordeb i chi. Efallai y byddwch yn optio allan o’r cyfathrebu hyn ar unrhyw adeg.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio cyfeiriadau IP a data personol arall o’r fath i adnabod chi pan fyddwch yn ymweld neu’n dychwelyd i’r safle hwn. Olrhain y data dienw yn ein galluogi i ddeall sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â’n safle, sy’n ein helpu i wella gosodiad, perfformiad a chyflwyno y safle. Am fwy o wybodaeth am sut a pham yr ydym yn gwneud hyn, gweler ein polisi cwcis.

 

Sut rydym yn diogelu eich data personol?

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif, a diogelwch yn flaenoriaeth uchel. Rydym yn cymryd rhagofalon priodol i ddiogelu eich data personol rhag colled, camddefnydd, mynediad heb awdurdod, newid, datgelu a dinistrio, ond ni allwn warantu y bydd unrhyw trosglwyddo data yn 100% yn ddiogel.

Dylech fod yn ymwybodol nad yw e-bost a chyfathrebu electronig eraill yn ddiogel os na chânt eu hamgryptio, ac y gallai eich cyfathrebu mynd trwy weinyddwyr mewn nifer o awdurdodaethau wlad cyn iddynt ein cyrraedd. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw fynediad neu golli data personol heb awdurdod sy’n deillio o achos y tu hwnt i’n rheolaeth, ac ni allwn fod yn gyfrifol am weithredoedd neu hepgoriadau o drydydd partïon a allai sy’n camddefnyddio eich data personol os caiff ei gasglu anghyfreithlon o’r safle hwn.

 

A ydym yn rhannu eich data personol?

Nid ydym yn datgelu eich data personol i drydydd parti. Os gwelwch yn dda adolygu ein polisi cwcis i gael gwybodaeth am y data a gasglwn am eich ymddygiad defnyddwyr gan ddefnyddio Google Analytics.

 

Beth yw eich hawliau?

Os hoffech chi ddysgu mwy am eich hawliau o dan gyfreithiau diogelu data y DU, ewch i wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.