Telerau ac Amodau

Darllenwch ein Telerau ac Amodau yn ofalus, gan eu bod yn gosod allan ein gofynion cyfreithiol fel perchennog y wefan hon a chi fel ymwelydd y safle hwn.

Mae eich defnydd o’r wefan hon yn golygu eich bod yn derbyn y Telerau a’r Amodau wrth iddynt gymhwyso ar ddyddiad eich ymweliad cyntaf, a’ch bod yn cytuno i gydymffurfio â hwy. Rydym yn cynghori eich bod yn edrych yn ôl yn rheolaidd, gan ein bod yn cadw’r hawl i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt ar unrhyw adeg. Mae ein Telerau ac Amodau cynnwys y telerau ein Polisi Preifatrwydd a ein Polisi Cwcis.

Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Cymru a Lloegr, sy’n cael eu rheoli gan gyfraith contract yn y DU a rheolaethau rheoleiddio. Unrhyw anghydfod sy’n codi o’r telerau a’r amodau hyn, neu gan eich defnydd o’r wefan hon, yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymraeg a Saesneg.

Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r safle hwn at ddibenion cyfreithlon yn unig, mewn ffordd nad yw’n cyfyngu ar, atal, neu tresmasu ar ddefnydd a mwynhad y safle hwn gan unrhyw drydydd parti, neu fel arall yn torri ar hawliau unrhyw drydydd parti.

 

Diffiniadau

“WCS” yn golygu “Chwaraeon Cymraeg Colegau”, a adwaenir yn Saesneg fel “Welsh Colleges Sports”.

“Gwefan” yn golygu “www.welshcollegessports.wales“, “www.chwaraeoncolegau.cymru” ac unrhyw un o’r tudalennau a gynhwysir ar y parth.

“Chi”, “dy” a “chi” yn golygu’r person neu’r personau sy’n cael mynediad i’r wefan.

“Rydym”, “ni” ac “ein” yn golygu Colegau Chwaraeon Cymru.

“Deunydd” yn golygu unrhyw wybodaeth, boed yn destun, ffotograffau, graffeg, nodau masnach, logos, cysylltiadau, cod rhaglennu, data neu unrhyw ddeunydd arall a gyhoeddir, a gynhwysir neu ar gael ar y wefan hon.

 

Deunydd ar y wefan

Mae’r deunydd a gyhoeddir ar y safle hwn wedi cael ei wneud ar gael i chi at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid ydym yn gwneud unrhyw warantau i gywirdeb neu ddibynadwyedd unrhyw ddeunydd a gyhoeddir ar y safle hwn, ac yr ydych yn dibynnu arno ar eich menter eich hun. Efallai y byddwn yn gwneud newidiadau i’r deunydd ar y wefan hon ar unrhyw adeg, heb roi rhybudd. Gall deunydd ar y wefan hon yn cynnwys gwallau, teipio neu fel arall, a gall fod wedi dyddio. Rydym yn gwneud unrhyw ymrwymiad i ddiweddaru’r deunydd hwn ac ni fwriedir i gyngor mor broffesiynol.

Rydym yn ac unrhyw drydydd parti arall y cyfeirir atynt ar y wefan hon yn gallu cymryd yn ganiataol unrhyw gyfrifoldeb am sut yr ydych yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir ar y wefan.

 

Gwybodaeth hawlfraint

Mae pob nod masnach, logos, graffeg, delweddau, lluniau, fideos, animeiddiadau, testun a meddalwedd a ddefnyddir ar y wefan hon yn parhau i fod ein heiddo deallusol. Rydych lawer unig arddangos, print, atgynhyrchu a defnyddio’r deunydd hwn ar gyfer eich defnydd personol yn unig. Heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw, efallai na fyddwch fel arall adfer, defnyddio, arddangos, copïo, addasu, print, gwerthu, llogi, llwytho i lawr neu beiriannydd cefn cynnwys o’r fath.

 

Cysylltiadau yn arwain oddi ar y safle hwn

Lle rydym yn darparu dolenni i safleoedd eraill, byddwn yn gwneud hynny er gwybodaeth yn unig. Nid ydym wedi gwirio cynnwys unrhyw wefannau o’r fath gan eu bod y tu hwnt i’n rheolaeth resymol. Nid ydym yn gyfrifol am y deunydd a gyhoeddir ar unrhyw wefannau, tudalennau, dogfennau neu adnoddau eraill sy’n gysylltiedig â drwy ein gwefan neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol eraill.

Chi sy’n dewis dilyn dolenni i wefannau eraill ar eich menter eich hun. Eich cyfrifoldeb i gymryd camau amddiffynnol i warchod yn erbyn firysau, elfennau dinistriol neu ddeunydd peri gofid ar wefannau eraill.

 

Gan gysylltu â’r safle hwn

Rydym yn croesawu cysylltiadau i wefan hon ac at y deunydd a’r wybodaeth a gynhelir ar y tudalennau hyn. Nid oes rhaid i chi ofyn am ein caniatâd i gysylltu â’r wefan hon, ond rydym yn cadw’r hawl i ddefnyddio Google ymwrthod Cysylltiadau offeryn, sy’n gofyn Google i anwybyddu unrhyw gysylltiadau i’n safle yr ydym yn eu hystyried yn amhriodol, spammy, o ansawdd isel neu sy’n Bydd fel arall niweidio ein safle ac enw da.

 

Mynediad gwefan

Rydym yn ceisio sicrhau fod gan y wefan hon ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ond ni allwn warantu 100% uptime. Ni fyddwn yn atebol os, am unrhyw reswm, mae’r wefan ar gael ar unrhyw adeg, am unrhyw gyfnod o amser, fel methiant system, cynnal a chadw, atgyweirio a rhesymau eraill y tu hwnt i’n rheolaeth achosi i’r wefan i gael ei atal heb rybudd.

 

Ddefnyddwyr y wefan

Mae’r wefan hon wedi cael ei adeiladu yn unol â chyfreithiau y DU a safonau hygyrchedd rhyngwladol. Ni allwn warantu y bydd unrhyw ddeunydd a gynhwysir ar iddo fod yn unol â neu’n briodol i’w defnyddio mewn gwledydd a awdurdodaethau eraill.

 

Preifatrwydd a diogelu data

Rydym wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd. Am ragor o wybodaeth am y ffordd rydym yn gwneud hyn, darllenwch trwy ein Polisi Preifatrwydd a gwybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio ar y safle hwn.

 

Cydymffurfio â deddfwriaeth gwahaniaethu ar sail anabledd

Mae’r safle hwn yn ymdrechu i gydymffurfio â’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac yn cyfarfod â Menter Hygyrchedd Wefan (Website Accessibility Initiative) canllawiau, a gyhoeddwyd gan y World Wide Web Consortium (W3C), consortiwm o 385 o sefydliadau sy’n cynghori ac addysgu ar safonau ar gyfer technolegau rhyngrwyd.

Os ydych yn teimlo nad yw’r safle hwn yn hygyrch, neu os ydych yn cael trafferth ei ddefnyddio, rhowch wybod i ni ar unwaith er mwyn i ni gywiro’r broblem. Gallwch hefyd roi gwybod am unrhyw wefan gyda materion hygyrchedd i Atgyweiria y We, safle sy’n gweithio i wella hygyrchedd y rhyngrwyd ar gyfer defnyddwyr anabl.